“کیمیا” گزارش 9 ماهه منتشر کرد

“کیمیا” گزارش 9 ماهه منتشر کرد
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ یک هزار و 701 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 درصد افزایش داشت.

“کیمیا” گزارش 9 ماهه منتشر کرد

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ یک هزار و 701 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 درصد افزایش داشت.
“کیمیا” گزارش 9 ماهه منتشر کرد

label, , , , , , , , , , ,

About the author