“شبهرن” گزارش 9 ماهه را اصلاح کرد

“شبهرن” گزارش 9 ماهه را اصلاح کرد
شرکت نفت بهران اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل دو هزار میلیارد ریال منتشر کرد.

“شبهرن” گزارش 9 ماهه را اصلاح کرد

شرکت نفت بهران اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل دو هزار میلیارد ریال منتشر کرد.
“شبهرن” گزارش 9 ماهه را اصلاح کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author