“کطبس” گزارش 9 ماهه منتشر کرد

“کطبس” گزارش 9 ماهه منتشر کرد
شرکت ذغالسنگ نگین طبس در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 260 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39درصد افزایش داشت.

“کطبس” گزارش 9 ماهه منتشر کرد

شرکت ذغالسنگ نگین طبس در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 260 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39درصد افزایش داشت.
“کطبس” گزارش 9 ماهه منتشر کرد

label, , , , , , , , , , ,

About the author