“سفار” گزارش 9 ماهه منتشر کرد

“سفار” گزارش 9 ماهه منتشر کرد
سیمان فارس در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 343 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش داشت.

“سفار” گزارش 9 ماهه منتشر کرد

سیمان فارس در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 343 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش داشت.
“سفار” گزارش 9 ماهه منتشر کرد

label, , , , , , , , , , ,

About the author