679 میلیون برگه دارایی مالی تغییر مالکیت دادند

679 میلیون برگه دارایی مالی تغییر مالکیت دادند
نمادهای لامپ پارس شهاب، ماشین سازی اراک، کابل البرز،معادن منگنز ایران، ایرکا پارت صنعت، حمل و نقل توکا و سیمان خاش با بیشترین افزایش قیمت در صدر جدول معاملات قرار گرفتند.

679 میلیون برگه دارایی مالی تغییر مالکیت دادند

نمادهای لامپ پارس شهاب، ماشین سازی اراک، کابل البرز،معادن منگنز ایران، ایرکا پارت صنعت، حمل و نقل توکا و سیمان خاش با بیشترین افزایش قیمت در صدر جدول معاملات قرار گرفتند.
679 میلیون برگه دارایی مالی تغییر مالکیت دادند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author