600 هزار سکه پیش فروش شد

600 هزار سکه پیش فروش شد
میزان استقبال مردم از طرح پیش فروش سکه در روزهای مختلف، متفاوت بوده؛ برخی روزها 27 تا 30 هزار سکه و برخی از روزها تا 110 هزار سکه پیش فروش شده است.

600 هزار سکه پیش فروش شد

میزان استقبال مردم از طرح پیش فروش سکه در روزهای مختلف، متفاوت بوده؛ برخی روزها 27 تا 30 هزار سکه و برخی از روزها تا 110 هزار سکه پیش فروش شده است.
600 هزار سکه پیش فروش شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author