اختصاص 368 ریال سود به هر سهم “وصنعت”

اختصاص 368 ریال سود به هر سهم “وصنعت”
سرمایه گذاری صنعت و معدن در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 368 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 10 درصد کاهش داشت.

اختصاص 368 ریال سود به هر سهم “وصنعت”

سرمایه گذاری صنعت و معدن در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 368 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 10 درصد کاهش داشت.
اختصاص 368 ریال سود به هر سهم “وصنعت”

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author