علت صف فروش “فاراک”

علت صف فروش “فاراک”
طی چند روز گذشته در نماد معاملاتی “فاراک” شاهد اقبال و حجم سنگین تقاضا برای خرید سهام شرکت بودیم، اما امروز صف خرید این سهم به صف فروش بیش از 60 میلیون سهمی رسید، در حالی که سهامداران حقوقی نیز در نقش فروشنده برای سهام این شرکت ظاهر شدند.

علت صف فروش “فاراک”

طی چند روز گذشته در نماد معاملاتی “فاراک” شاهد اقبال و حجم سنگین تقاضا برای خرید سهام شرکت بودیم، اما امروز صف خرید این سهم به صف فروش بیش از 60 میلیون سهمی رسید، در حالی که سهامداران حقوقی نیز در نقش فروشنده برای سهام این شرکت ظاهر شدند.
علت صف فروش “فاراک”

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author