20 درصد شرکت ها نسبت قیمت بر درآمدی کمتر از متوسط دارند

20 درصد شرکت ها نسبت قیمت بر درآمدی کمتر از متوسط دارند
متوسط نسبت قیمت بر درآمد بازار طی دو ماه نخست سال بالای 7 مرتبه بوده است و با شروع فصل مجامع نسبت قیمت بر درآمد بازار به 6.9 مرتبه در خرداد و تیرماه کاهش یافت ولی در مردادماه بنظر می رسد با رشد قیمت ها در بازار سهام شاهد بازگشت نسبت قیمت بر درآمد بازار به 7.5 مرتبه باشیم.

20 درصد شرکت ها نسبت قیمت بر درآمدی کمتر از متوسط دارند

متوسط نسبت قیمت بر درآمد بازار طی دو ماه نخست سال بالای 7 مرتبه بوده است و با شروع فصل مجامع نسبت قیمت بر درآمد بازار به 6.9 مرتبه در خرداد و تیرماه کاهش یافت ولی در مردادماه بنظر می رسد با رشد قیمت ها در بازار سهام شاهد بازگشت نسبت قیمت بر درآمد بازار به 7.5 مرتبه باشیم.
20 درصد شرکت ها نسبت قیمت بر درآمدی کمتر از متوسط دارند

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author