بیماری مسری عدم پرداخت سود این بار در “هرمز”

بیماری مسری عدم پرداخت سود این بار در “هرمز”
شرکت فولاد هرمزگان جنوب در سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 بعد از یکسال معامله سهامش در فرابورس، به ازای هر سهم 168 ریال زیان محقق کرده و این عملکرد ضعیف در حالی است که سال مالی گذشته یعنی در تاریخ 93.12.29 به ازای هر سهم مبلغ 69 ریال سود شناسایی و سود نقدی هر سهم 10 ریالی در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای این سال مالی به تصویب رسیده و همچنان با گذشت بیش از یکسال و پنج ماه به حساب سهامداران شرکت واریز نشده است.

بیماری مسری عدم پرداخت سود این بار در “هرمز”

شرکت فولاد هرمزگان جنوب در سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 بعد از یکسال معامله سهامش در فرابورس، به ازای هر سهم 168 ریال زیان محقق کرده و این عملکرد ضعیف در حالی است که سال مالی گذشته یعنی در تاریخ 93.12.29 به ازای هر سهم مبلغ 69 ریال سود شناسایی و سود نقدی هر سهم 10 ریالی در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای این سال مالی به تصویب رسیده و همچنان با گذشت بیش از یکسال و پنج ماه به حساب سهامداران شرکت واریز نشده است.
بیماری مسری عدم پرداخت سود این بار در “هرمز”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author