15 میلیارد تومان سود مشمولان سهام عدالت

15 میلیارد تومان سود مشمولان سهام عدالت
تا به امروز سود تقسیمی مجامع 30 شرکت متلعق به سهام عدالت برای تقسیم میان مشمولان 3345 میلیارد تومان برآورد شده است که قرار است با دریافت سودهای تقسیمی مجامع شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت، این سود مطابق ارزش سهام مشمولان، میان آنها تقسیم شود.

15 میلیارد تومان سود مشمولان سهام عدالت

تا به امروز سود تقسیمی مجامع 30 شرکت متلعق به سهام عدالت برای تقسیم میان مشمولان 3345 میلیارد تومان برآورد شده است که قرار است با دریافت سودهای تقسیمی مجامع شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت، این سود مطابق ارزش سهام مشمولان، میان آنها تقسیم شود.
15 میلیارد تومان سود مشمولان سهام عدالت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author