۵ محور توافق مدیران عامل سایپا و پژوسیتروئن

۵ محور توافق مدیران عامل سایپا و پژوسیتروئن
مدیران عامل سایپا و پژوسیتروئن با بررسی زمینه های توسعه همکاری ها و مبادلات تجاری، بر روی ۵ محور به توافقاتی دست یافتند.

۵ محور توافق مدیران عامل سایپا و پژوسیتروئن

مدیران عامل سایپا و پژوسیتروئن با بررسی زمینه های توسعه همکاری ها و مبادلات تجاری، بر روی ۵ محور به توافقاتی دست یافتند.
۵ محور توافق مدیران عامل سایپا و پژوسیتروئن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author