یکی به دو

یکی به دو
معاملاتی کم حجم که با مثبت شدن مقطعی گروهی از سهام اهالی تالار را در گروه های تلگرامی پیرامون معرفی گروه پیشتاز و مورد اقبال، به یکی به دو وا می دارد. یکی به دوهایی از جنس “دیدید من گفتم” و “همانطور که من پیش بینی کرده بودم.”!

یکی به دو

معاملاتی کم حجم که با مثبت شدن مقطعی گروهی از سهام اهالی تالار را در گروه های تلگرامی پیرامون معرفی گروه پیشتاز و مورد اقبال، به یکی به دو وا می دارد. یکی به دوهایی از جنس “دیدید من گفتم” و “همانطور که من پیش بینی کرده بودم.”!
یکی به دو

موزیک جوان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author