گلوکوزان گزارش 12 ماهه منتشر کرد

گلوکوزان گزارش 12 ماهه منتشر کرد
شرکت گلوکوزان در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 4 هزار و 379 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 9 درصد کاهش داشت.

گلوکوزان گزارش 12 ماهه منتشر کرد

شرکت گلوکوزان در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 4 هزار و 379 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 9 درصد کاهش داشت.
گلوکوزان گزارش 12 ماهه منتشر کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author