گزارش تفسیری مدیریت؛ گام مهم گزارشگری مالی

گزارش تفسیری مدیریت؛ گام مهم گزارشگری مالی
دکتر شاپور محمدی با بیان اینکه اتکای بازار به یک عدد کلی به نام EPS برای بازار و سرمایه گذاران مسأله ساز شده بود، گفت: اتکای صرف به عدد پیش بینی درآمد هر سهم باعث غفلت از وضعیت کلی شرکت و گمراهی سرمایه گذاران بود.

گزارش تفسیری مدیریت؛ گام مهم گزارشگری مالی

دکتر شاپور محمدی با بیان اینکه اتکای بازار به یک عدد کلی به نام EPS برای بازار و سرمایه گذاران مسأله ساز شده بود، گفت: اتکای صرف به عدد پیش بینی درآمد هر سهم باعث غفلت از وضعیت کلی شرکت و گمراهی سرمایه گذاران بود.
گزارش تفسیری مدیریت؛ گام مهم گزارشگری مالی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author