گروه های قندی و حمل و نقل بر مدار صعود

گروه های قندی و حمل و نقل بر مدار صعود
طبق پیش بینی و با انتشار معامله بلوکی ایران خودرو، گروه خودرویی شروعی مثبت را تجربه کردند که در این بین نمادهای خگستر و خودرو با اقبال بیشتری برخوردار بودند اما با گذشت زمان معاملات و در اواسط بازار با کاهش حجم خرید خریداران و افزایش فشار فروش فروشندگان در اکثر گروه ها (بخصوص گروه های پیشرو) مواجه شدیم که در نهایت نوسانات منفی آنها را درپی داشت.

گروه های قندی و حمل و نقل بر مدار صعود

طبق پیش بینی و با انتشار معامله بلوکی ایران خودرو، گروه خودرویی شروعی مثبت را تجربه کردند که در این بین نمادهای خگستر و خودرو با اقبال بیشتری برخوردار بودند اما با گذشت زمان معاملات و در اواسط بازار با کاهش حجم خرید خریداران و افزایش فشار فروش فروشندگان در اکثر گروه ها (بخصوص گروه های پیشرو) مواجه شدیم که در نهایت نوسانات منفی آنها را درپی داشت.
گروه های قندی و حمل و نقل بر مدار صعود

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author