گروه های ساختمانی و سیمانی بر مدار صعود

گروه های ساختمانی و سیمانی بر مدار صعود
در ادامه توقف اکثر نمادهای گروه بانکی، نماد ونوین با جهش قیمتی، صف خرید شد، نماد وبملت با معاملاتی مثبت و نماد وکار با صف فروش دنبال شدند.

گروه های ساختمانی و سیمانی بر مدار صعود

در ادامه توقف اکثر نمادهای گروه بانکی، نماد ونوین با جهش قیمتی، صف خرید شد، نماد وبملت با معاملاتی مثبت و نماد وکار با صف فروش دنبال شدند.
گروه های ساختمانی و سیمانی بر مدار صعود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author