گردش بازار در سیکل صعودی

گردش بازار در سیکل صعودی
برخلاف فرصت های اخیر که بازار تلاش هایی را برای رشد آغاز کرد، اما غالبا در حد یک فرصت نوسان گیری عمل کرد، من فکر می کنم این بار اتفاقات بنیادی در بازار در حال رخ دادن است که اثراتش ادامه دارتر از دفعات قبل خواهد بود.

گردش بازار در سیکل صعودی

برخلاف فرصت های اخیر که بازار تلاش هایی را برای رشد آغاز کرد، اما غالبا در حد یک فرصت نوسان گیری عمل کرد، من فکر می کنم این بار اتفاقات بنیادی در بازار در حال رخ دادن است که اثراتش ادامه دارتر از دفعات قبل خواهد بود.
گردش بازار در سیکل صعودی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author