کنترل نامحسوس در بازار ارز تشدید شد

کنترل نامحسوس در بازار ارز تشدید شد
با افزایش نرخ ارز در بازار و در پی پلمب دفاتر واسطه صرافی ها کنترل نامحسوس در بازار ارز تشدید شده است.

کنترل نامحسوس در بازار ارز تشدید شد

با افزایش نرخ ارز در بازار و در پی پلمب دفاتر واسطه صرافی ها کنترل نامحسوس در بازار ارز تشدید شده است.
کنترل نامحسوس در بازار ارز تشدید شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author