کاهش روپیه و عطش سرمایه گذار خارجی به بورس پاکستان

کاهش روپیه و عطش سرمایه گذار خارجی به بورس پاکستان
افزایش میزان سرمایه گذار خارجی در بورس پاکستان موجب رشد قیمت سهام شرکت ها و همچنین افزایش شاخص اصلی بازار این کشور شد در حالی که کاهش ارزش روپیه نیز تمایل به ورود خارجی ها را به بازار سهام بیشترکرد.

کاهش روپیه و عطش سرمایه گذار خارجی به بورس پاکستان

افزایش میزان سرمایه گذار خارجی در بورس پاکستان موجب رشد قیمت سهام شرکت ها و همچنین افزایش شاخص اصلی بازار این کشور شد در حالی که کاهش ارزش روپیه نیز تمایل به ورود خارجی ها را به بازار سهام بیشترکرد.
کاهش روپیه و عطش سرمایه گذار خارجی به بورس پاکستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author