کام خصوصی‌سازی شیرین شد

کام خصوصی‌سازی شیرین شد
بلوک 30.78 درصد سهام شرکت قند دزفول شامل 923 هزار و 430 سهم روز گذشته توسط سازمان خصوصی‌سازی روانه میز مزایده ‌شد که به فروش رفت.

کام خصوصی‌سازی شیرین شد

بلوک 30.78 درصد سهام شرکت قند دزفول شامل 923 هزار و 430 سهم روز گذشته توسط سازمان خصوصی‌سازی روانه میز مزایده ‌شد که به فروش رفت.
کام خصوصی‌سازی شیرین شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author