کارگاه آشنایی با اوراق بهادار سازی

کارگاه آشنایی با اوراق بهادار سازی
مرکز مالی ایران کارگاه آموزشی چهارمین دوره آموزشی «آشنایی با اوراق بهادارسازی» را از 13 شهریورماه برگزار می‌کند.

کارگاه آشنایی با اوراق بهادار سازی

مرکز مالی ایران کارگاه آموزشی چهارمین دوره آموزشی «آشنایی با اوراق بهادارسازی» را از 13 شهریورماه برگزار می‌کند.
کارگاه آشنایی با اوراق بهادار سازی

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author