چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در سال آینده

چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در سال آینده
محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران درباره چشم انداز اقتصادی کشور، گفت: قطعا سال آینده، سال بهتری خواهد بود و چشم اندازهای ما برای سال آینده امیدبخش بوده است.

چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در سال آینده

محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران درباره چشم انداز اقتصادی کشور، گفت: قطعا سال آینده، سال بهتری خواهد بود و چشم اندازهای ما برای سال آینده امیدبخش بوده است.
چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در سال آینده

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author