چرخش اقبال اهالی بازار در گروه های مختلف

چرخش اقبال اهالی بازار در گروه های مختلف
گروه پالایشی از جمله گروه هایی بودند که طی معاملات ماه گذشته در پی رشد بهای جهانی نفت و زمزمه هایی مبنی بر اعلام نرخ فروش فرآورده های نفتی از سوی وزارت نفت به شرکت های پالایشی مورد اقبال اهالی بازار سرمایه قرار گرفتند و در برخی از روزهای معاملاتی با تشکیل صف خرید سهام به معاملات روزانه خود پایان دادند.

چرخش اقبال اهالی بازار در گروه های مختلف

گروه پالایشی از جمله گروه هایی بودند که طی معاملات ماه گذشته در پی رشد بهای جهانی نفت و زمزمه هایی مبنی بر اعلام نرخ فروش فرآورده های نفتی از سوی وزارت نفت به شرکت های پالایشی مورد اقبال اهالی بازار سرمایه قرار گرفتند و در برخی از روزهای معاملاتی با تشکیل صف خرید سهام به معاملات روزانه خود پایان دادند.
چرخش اقبال اهالی بازار در گروه های مختلف

قرآن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author