چرا بانک ها از مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه‌ منع شدند؟

چرا بانک ها از مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه‌ منع شدند؟
مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان با بیان اینکه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این بانک‌ها تا ۳ سال فرصت دارند این صندوق‌ها را جمع‌آوری کنند، گفت: ابطال این صندوق‌ها را بانک‌ها انجام می‌دهند و این گروه دیگر امکان افزایش سرمایه را ندارند و بانک‌ها هم براساس بخشنامه باید از ارکان صندوق‌ها و سهامداران تامین سرمایه خارج شوند.

چرا بانک ها از مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه‌ منع شدند؟

مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان با بیان اینکه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این بانک‌ها تا ۳ سال فرصت دارند این صندوق‌ها را جمع‌آوری کنند، گفت: ابطال این صندوق‌ها را بانک‌ها انجام می‌دهند و این گروه دیگر امکان افزایش سرمایه را ندارند و بانک‌ها هم براساس بخشنامه باید از ارکان صندوق‌ها و سهامداران تامین سرمایه خارج شوند.
چرا بانک ها از مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه‌ منع شدند؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author