پیش بینی قیمت رسمی دلار در سال آینده

پیش بینی قیمت رسمی دلار در سال آینده
با توجه به نرخ ارز بازاری فعلی به نظر نمی‌رسد دولت مشکلی در فروش ارز ناشی از نفت با قیمت لحاظ شده در بودجه داشته باشد و بنابراین احتمال جهش ارزی در سال 97 از این کانال بعید به نظر می‌رسد.

پیش بینی قیمت رسمی دلار در سال آینده

با توجه به نرخ ارز بازاری فعلی به نظر نمی‌رسد دولت مشکلی در فروش ارز ناشی از نفت با قیمت لحاظ شده در بودجه داشته باشد و بنابراین احتمال جهش ارزی در سال 97 از این کانال بعید به نظر می‌رسد.
پیش بینی قیمت رسمی دلار در سال آینده

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author