پیش‌بینی ۱۲ ماهه رشد اقتصادی ۵ بخش/ برآورد کل سال؛ ۴.۱ درصد

پیش‌بینی ۱۲ ماهه رشد اقتصادی ۵ بخش/ برآورد کل سال؛ ۴.۱ درصد
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد رشد اقتصادی تا پایان امسال به ۴.۱ درصد خواهد رسید. طبق برآوردهای صورت گرفته آمارها نشان می دهد در انتهای سال ۱۳۹۶ رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی حدود ۳.۸ درصد، نفت ۳ درصد، صنعت ۵ درصد، ساختمان منفی ۸.۳ درصد و خدمات ۵.۹ درصد خواهد بود.

پیش‌بینی ۱۲ ماهه رشد اقتصادی ۵ بخش/ برآورد کل سال؛ ۴.۱ درصد

برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد رشد اقتصادی تا پایان امسال به ۴.۱ درصد خواهد رسید. طبق برآوردهای صورت گرفته آمارها نشان می دهد در انتهای سال ۱۳۹۶ رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی حدود ۳.۸ درصد، نفت ۳ درصد، صنعت ۵ درصد، ساختمان منفی ۸.۳ درصد و خدمات ۵.۹ درصد خواهد بود.
پیش‌بینی ۱۲ ماهه رشد اقتصادی ۵ بخش/ برآورد کل سال؛ ۴.۱ درصد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author