پیامِ فاینانس ها؛ اطمینان از ثبات مالی ایران

پیامِ فاینانس ها؛ اطمینان از ثبات مالی ایران
قراردادهایی که امروز توسط نظام بانکی کشور منعقد می شود، هر یک مانند بذری است که در زمینی کاشته می شود و ثمرات آن به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار خواهد شد.

پیامِ فاینانس ها؛ اطمینان از ثبات مالی ایران

قراردادهایی که امروز توسط نظام بانکی کشور منعقد می شود، هر یک مانند بذری است که در زمینی کاشته می شود و ثمرات آن به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار خواهد شد.
پیامِ فاینانس ها؛ اطمینان از ثبات مالی ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author