پروژه بزرگ تسهیل فرآیند سپرده کردن سهام پایان یافت

پروژه بزرگ تسهیل فرآیند سپرده کردن سهام پایان یافت
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: پروژه فرآیند سپرده سازی سهام برای اشخاص حقیقی در راستای افزایش ارائه خدمات به سهامداران بازار سرمایه تکمیل شد.

پروژه بزرگ تسهیل فرآیند سپرده کردن سهام پایان یافت

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: پروژه فرآیند سپرده سازی سهام برای اشخاص حقیقی در راستای افزایش ارائه خدمات به سهامداران بازار سرمایه تکمیل شد.
پروژه بزرگ تسهیل فرآیند سپرده کردن سهام پایان یافت

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author