پرداخت بیش از 984 میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران

پرداخت بیش از 984 میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران
مدیریت امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری همچنین در هفته گذشته، تعداد 77 مورد اصلاح مشخصات و تعداد 19 وکالت نامه را تایید کرد.

پرداخت بیش از 984 میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران

مدیریت امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری همچنین در هفته گذشته، تعداد 77 مورد اصلاح مشخصات و تعداد 19 وکالت نامه را تایید کرد.
پرداخت بیش از 984 میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author