پتانسیل‌های راه‌اندازی بازار مشتقه کشاورز

پتانسیل‌های راه‌اندازی بازار مشتقه کشاورز
اغلب معاملات در بورس‌های کشاورزی دنیا بر اساس معاملات آتی صورت می‌پذیرد که این روش در بازار ایران هنوز راه‌اندازی نشده و کارشناسان معتقدند ایجاد چنین بازاری می‌تواند کمک بزرگی برای فعالان بخش مذکور باشد.

پتانسیل‌های راه‌اندازی بازار مشتقه کشاورز

اغلب معاملات در بورس‌های کشاورزی دنیا بر اساس معاملات آتی صورت می‌پذیرد که این روش در بازار ایران هنوز راه‌اندازی نشده و کارشناسان معتقدند ایجاد چنین بازاری می‌تواند کمک بزرگی برای فعالان بخش مذکور باشد.
پتانسیل‌های راه‌اندازی بازار مشتقه کشاورز

افق

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author