پایان هفته پررونق بازار برق بورس انرژی ایران رقم خورد

پایان هفته پررونق بازار برق بورس انرژی ایران رقم خورد
با توجه به دو مرحله تأمین اعتبار شرکت‎های توزیع نیروی برق در پایان هفته گذشته، معاملات بازار برق بورس انرژی ایران در هفته‎ای که گذشت با رشد چشمگیری همراه بود.

پایان هفته پررونق بازار برق بورس انرژی ایران رقم خورد

با توجه به دو مرحله تأمین اعتبار شرکت‎های توزیع نیروی برق در پایان هفته گذشته، معاملات بازار برق بورس انرژی ایران در هفته‎ای که گذشت با رشد چشمگیری همراه بود.
پایان هفته پررونق بازار برق بورس انرژی ایران رقم خورد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author