پالایش نفت اصفهان در گزارش 6 ماهه سود 423 ریالی اعلام کرد

پالایش نفت اصفهان در گزارش 6 ماهه سود 423 ریالی اعلام کرد
شرکت پالایش نفت اصفهان با انتشار عملکرد شش ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 8 هزار و 450 میلیارد و 760 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 423 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.

پالایش نفت اصفهان در گزارش 6 ماهه سود 423 ریالی اعلام کرد

شرکت پالایش نفت اصفهان با انتشار عملکرد شش ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 8 هزار و 450 میلیارد و 760 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 423 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.
پالایش نفت اصفهان در گزارش 6 ماهه سود 423 ریالی اعلام کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author