واکنش مثبت کسرا به حمایتی مهم

واکنش مثبت کسرا به حمایتی مهم
در هفته‌های گذشته در تحلیل کسرا به باند حمایتی ۴۵۰۰ تومان اشاره کرده بودیم. در روز سه شنبه 95.5.19 شاهد واکنش قیمت به این باند حمایتی و افزایش تقاضا در این نماد بودیم.

واکنش مثبت کسرا به حمایتی مهم

در هفته‌های گذشته در تحلیل کسرا به باند حمایتی ۴۵۰۰ تومان اشاره کرده بودیم. در روز سه شنبه 95.5.19 شاهد واکنش قیمت به این باند حمایتی و افزایش تقاضا در این نماد بودیم.
واکنش مثبت کسرا به حمایتی مهم

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author