واریز 18 هزار میلیارد تومان بابت اقساط سهام عدالت به خزانه

واریز 18 هزار میلیارد تومان بابت اقساط سهام عدالت به خزانه
بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان از سال 1387 تاکنون بابت اقساط سهام عدالت به حساب خزانه واریز شده است.

واریز 18 هزار میلیارد تومان بابت اقساط سهام عدالت به خزانه

بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان از سال 1387 تاکنون بابت اقساط سهام عدالت به حساب خزانه واریز شده است.
واریز 18 هزار میلیارد تومان بابت اقساط سهام عدالت به خزانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author