هشدار روحانی به احمدی نژاد در ماجرای توقیف اموال ایران و نامه نگاری با اوباما

هشدار روحانی به احمدی نژاد در ماجرای توقیف اموال ایران و نامه نگاری با اوباما

هشدار روحانی به احمدی نژاد در ماجرای توقیف اموال ایران و نامه نگاری با اوباما

هشدار روحانی به احمدی نژاد در ماجرای توقیف اموال ایران و نامه نگاری با اوباما

عکس جدید اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author