نگاهی به گزارش های 9 ماهه بانک کارآفرین

نگاهی به گزارش های 9 ماهه بانک کارآفرین
بانک کارآفرین در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 54 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 64 درصد کاهش داشت.

نگاهی به گزارش های 9 ماهه بانک کارآفرین

بانک کارآفرین در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 54 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 64 درصد کاهش داشت.
نگاهی به گزارش های 9 ماهه بانک کارآفرین

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author