نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه تهران شیمی

نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه تهران شیمی
شرکت دارو سازی تهران شیمی در دوره 9ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 2 هزار و 117 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 10 درصد کاهش داشت.

نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه تهران شیمی

شرکت دارو سازی تهران شیمی در دوره 9ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 2 هزار و 117 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 10 درصد کاهش داشت.
نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه تهران شیمی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author