نگاهی بر عملکرد 9 ماهه کیمیدارو

نگاهی بر عملکرد 9 ماهه کیمیدارو
کیمیدارو در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 778 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 13 درصد کاهش داشت.

نگاهی بر عملکرد 9 ماهه کیمیدارو

کیمیدارو در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 778 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 13 درصد کاهش داشت.
نگاهی بر عملکرد 9 ماهه کیمیدارو

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author