نگاهی بر صورت های مالی 96 شکر شاهرود

نگاهی بر صورت های مالی 96 شکر شاهرود
شرکت شکر شاهرود در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 7 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند مثبتی داشته است.

نگاهی بر صورت های مالی 96 شکر شاهرود

شرکت شکر شاهرود در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 7 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند مثبتی داشته است.
نگاهی بر صورت های مالی 96 شکر شاهرود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author