نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه کیمیدارو

نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه کیمیدارو
شرکت کیمیدارو در دوره 9 ماهه سال مالی 96 مبلغ 778 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 13 درصد کاهش داشت.

نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه کیمیدارو

شرکت کیمیدارو در دوره 9 ماهه سال مالی 96 مبلغ 778 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 13 درصد کاهش داشت.
نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه کیمیدارو

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author