نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه صنایع شیمیایی فارس

نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه صنایع شیمیایی فارس
شرکت صنایع شیمیایی فارس در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 15 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 67 درصد کاهش داشت.

نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه صنایع شیمیایی فارس

شرکت صنایع شیمیایی فارس در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 15 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 67 درصد کاهش داشت.
نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه صنایع شیمیایی فارس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author