نگاهی بر صورت های مالی شش ماهه صنعتی پارس خزر

نگاهی بر صورت های مالی شش ماهه صنعتی پارس خزر
شرکت صنعتی پارس خزر در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 417 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل یک هزار و 24درصد افزایش داشت.

نگاهی بر صورت های مالی شش ماهه صنعتی پارس خزر

شرکت صنعتی پارس خزر در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 417 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل یک هزار و 24درصد افزایش داشت.
نگاهی بر صورت های مالی شش ماهه صنعتی پارس خزر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author