نمایشگاه دو روزه، بزرگترین رویداد مالی ترکیه

نمایشگاه دو روزه، بزرگترین رویداد مالی ترکیه
نمایشگاه دو روزه “The Bonds, Loans & Sukuk Turkey” که به موضوع اوراق بدهی، وام و صکوک اختصاص دارد به توسعه ساختار بازار مالی ترکیه و بازار با درآمد ثابت در این کشور می پردازد.

نمایشگاه دو روزه، بزرگترین رویداد مالی ترکیه

نمایشگاه دو روزه “The Bonds, Loans & Sukuk Turkey” که به موضوع اوراق بدهی، وام و صکوک اختصاص دارد به توسعه ساختار بازار مالی ترکیه و بازار با درآمد ثابت در این کشور می پردازد.
نمایشگاه دو روزه، بزرگترین رویداد مالی ترکیه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author