نماد متوقف بانک‌ها 3 ماه دیگر باز می‌شود

نماد متوقف بانک‌ها 3 ماه دیگر باز می‌شود
به اعتقاد من سال آینده بازار سهام رو به پیشرفت خواهد بود و رونق خواهد داشت. البته با اقداماتی می‌توان این رونق را تضمین کرد مانند کاهش نرخ سود بانکی یا برطرف کردن مشکلات سیاسی شرکت‌ها که به این موضوع کمک می‌کند. رشد حجم معاملات رو به رشد است.

نماد متوقف بانک‌ها 3 ماه دیگر باز می‌شود

به اعتقاد من سال آینده بازار سهام رو به پیشرفت خواهد بود و رونق خواهد داشت. البته با اقداماتی می‌توان این رونق را تضمین کرد مانند کاهش نرخ سود بانکی یا برطرف کردن مشکلات سیاسی شرکت‌ها که به این موضوع کمک می‌کند. رشد حجم معاملات رو به رشد است.
نماد متوقف بانک‌ها 3 ماه دیگر باز می‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author