نقش موثر بازار بدهی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی

نقش موثر بازار بدهی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی
بازار بدهی در کشور در حال حاضر یک نکته جذاب دارد و آن اینکه ابزارهای بازار سرمایه متنوع است و طیف مختلفی از اوراق با درجات متفاوت از ریسک که از سوی دولت برای بازپرداخت آن ضمانت‌هایی داده می‌شود وجود دارد.

نقش موثر بازار بدهی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی

بازار بدهی در کشور در حال حاضر یک نکته جذاب دارد و آن اینکه ابزارهای بازار سرمایه متنوع است و طیف مختلفی از اوراق با درجات متفاوت از ریسک که از سوی دولت برای بازپرداخت آن ضمانت‌هایی داده می‌شود وجود دارد.
نقش موثر بازار بدهی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author