نقدینگی های جدید در راه ورود به بازار سرمایه

نقدینگی های جدید در راه ورود به بازار سرمایه
اسلامی به کاهش نرخ بازده موثر اوراق مشارکت منتشر شده در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: این موضوع نیز عامل دیگری برای ورود نقدینگی های جدید به بازار سرمایه است و ورود این نقدینگی ها هرچند آرام و به مرور زمان انجام می شود اما باعث افزایش تقاضا در بازار شده است.

نقدینگی های جدید در راه ورود به بازار سرمایه

اسلامی به کاهش نرخ بازده موثر اوراق مشارکت منتشر شده در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: این موضوع نیز عامل دیگری برای ورود نقدینگی های جدید به بازار سرمایه است و ورود این نقدینگی ها هرچند آرام و به مرور زمان انجام می شود اما باعث افزایش تقاضا در بازار شده است.
نقدینگی های جدید در راه ورود به بازار سرمایه

دانلود فیلم با لینک مستقیم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author