نسبت P/E و ارزش بازار ناشران بورس تهران برای پایان دی ماه 96 منتشر شد

نسبت P/E و ارزش بازار ناشران بورس تهران برای پایان دی ماه 96 منتشر شد
60 شرکت دارای P/E بین 10 تا 20 مرتبه و 166 شرکت دارای P/E کوچکتر از 10 می باشند. این درحالی است که 20 شرکت با پیش بینی زیان، P/E منفی دارند.

نسبت P/E و ارزش بازار ناشران بورس تهران برای پایان دی ماه 96 منتشر شد

60 شرکت دارای P/E بین 10 تا 20 مرتبه و 166 شرکت دارای P/E کوچکتر از 10 می باشند. این درحالی است که 20 شرکت با پیش بینی زیان، P/E منفی دارند.
نسبت P/E و ارزش بازار ناشران بورس تهران برای پایان دی ماه 96 منتشر شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author