نسبت قیمت به عایدی بورس تهران به ۶.۷۰ مرتبه رسید

نسبت قیمت به عایدی بورس تهران به ۶.۷۰ مرتبه رسید
بررسی صنایع از نظر ارزش بازار نشان می‌دهد گروه محصولات شیمیایی با در اختیار داشتن 29 شرکت و ارزش بازار 655 هزار میلیارد ریالی در رتبه اول قرار دارد، فلزات اساسی با 340 هزار میلیارد ریال و گروه بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 309 هزار میلیارد ریال رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

نسبت قیمت به عایدی بورس تهران به ۶.۷۰ مرتبه رسید

بررسی صنایع از نظر ارزش بازار نشان می‌دهد گروه محصولات شیمیایی با در اختیار داشتن 29 شرکت و ارزش بازار 655 هزار میلیارد ریالی در رتبه اول قرار دارد، فلزات اساسی با 340 هزار میلیارد ریال و گروه بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 309 هزار میلیارد ریال رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.
نسبت قیمت به عایدی بورس تهران به ۶.۷۰ مرتبه رسید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author