نزدیک به دوسوم از حجم و نیمی از ارزش مبادلات فرابورس در اختیار بازارهای اول ودوم

نزدیک به دوسوم از حجم و نیمی از ارزش مبادلات فرابورس در اختیار بازارهای اول ودوم
امروز با نقل‌وانتقال بیش از 125 میلیون سهم به ارزش بالغ بر 363 میلیارد ریال در بازارهای اول و دوم، نزدیک به 70 درصد از حجم و 45 درصد از ارزش کل مبادلات صورت‌گرفته در بازارهای فرابورس ایران به این دو بازار اختصاص یافت که نمادهای «ارفع» و «ذوب» بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی را در این میان در اختیار گرفتند.

نزدیک به دوسوم از حجم و نیمی از ارزش مبادلات فرابورس در اختیار بازارهای اول ودوم

امروز با نقل‌وانتقال بیش از 125 میلیون سهم به ارزش بالغ بر 363 میلیارد ریال در بازارهای اول و دوم، نزدیک به 70 درصد از حجم و 45 درصد از ارزش کل مبادلات صورت‌گرفته در بازارهای فرابورس ایران به این دو بازار اختصاص یافت که نمادهای «ارفع» و «ذوب» بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی را در این میان در اختیار گرفتند.
نزدیک به دوسوم از حجم و نیمی از ارزش مبادلات فرابورس در اختیار بازارهای اول ودوم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author